What’s your name?

What’s your name? in Dakota.

Toked eniciyapi he? (doe-ked eh-nee-chee-yah-pee heh?)

What’s your name? in Ojibwe.

Aaniin ezhinikaazoyan? (ah-neen ay-zhih-nih-kah-zoh-yun?)